Aktualita
19.10.2017 Aktualizace WAK INTRA 17.1016

<<< předchozí aktualizace následující aktualizace >>>
Aktivity ► Generování zakázky z činnosti (menu Aktivity / Čnnosti / formulář Činnost)
 • pomocí tlačítka Zakázka na formuláři lze vygenerovat položku do nové nebo existující zakázky. Pokud je v činnosti vyplněn úkol alias katalogová položka, bude se tato položka přednabízet do generování.

Zakázka ► Úprava funkce tvorby zakázky z AIR/MIR souborů ( menu Zakázky/Zpracování/ Importy z AIR/MIR souborů)
 • importní funkce byla rozšířena o tyto vlastnosti: - označení služby AIR typu refundace kódem ZZZZZZ - pokud je v AIR službě uveden poplatek za platku kartou, bude částka poplatku při generování zakázky přidána k dané osobě jako další příplatek za letenku
► Nové třídení (seskupení) seznamu Přehled cestovních služeb dle odběratelů (menu Zakázka / Podmínky pro vyhledání / seznam Přehled cestovních služeb / setřídit dle Skupina-organizace,služba)
 • nové třídění zobrazí informace seskupeně za jednotlivé odběratele, takže hned uvidíte celkovou částky za jenotlivé služby
► Rozšíření seznamu Přehled cestovních služeb dle osob o další údaje (menu Zakázky / Podmínky pro vyhledání / seznam Přehled cestovních služeb dle osob)
 • seznam byl rozšířen o název odběratele, jméno odpovědné osoby, datum vytvoření specifikace, kód položky
► Hromadné zadávání položek zakázky (menu Zakázka / formulář Nová zakázka nebo Nová položka zakázky)
 • uživatelským parametrem lze zapnout zjednodušené hromadné zadávání položek formou tabulky. Položky z katalogu lze vybírat obvyklým způsobem - pomocí kódu nebo názvu.
► úprava formátování poznámky o požadovaných pracech na autoservisních zakázkách (menu Zakázky / formulář Zakázka / tiskový výstup Zakázkový list)
 • na tiskovém výstupu Zakázkový list pro zakázky typu Autoservis byl změněn styl poznámkového pole Požadované práce tak, aby reagovalo na uživatelské formátování textu pomocí klávesy Enter
Podrobný popis vlastností a funkcí v novém modulu Zakázka je ke stažení ve formátu PDF
Sklad ► rozšíření počtu des.míst částky na vydaných objednávkách (menu Sklad / Vydané objednávky / formulář Položka vydané objedávky)
 • formát polí Cena/MJ a Cena celkem byl rozšířen na ze dvou tři desetinná místa.

Vydané faktury ► Nabízení kontaktních e-mailů pro zasílání faktur v elektronické podobě PDF (menu Vydané faktury / Zpracování / Posílání mailu / seznam faktur)
 • v zobrazeném seznamu faktur se do pole Spoje zobrazuje u e-mailů určených pro zasílání faktur symbol ►. Označení e-mailových spojení pro tento účel se provádí přímo u konkrétní osoby v menu Organizace zaškrtnutím příznaku Pro fakturace.

Přijaté faktury ► Import faktur formátu ISDOC
 • systém byl obohacen o importy faktur ve formátu ISDOC. Import faktur se standardně provádí v menu Přenosy / Import dat.

Pokladní doklady ► Nabízení kontaktních e-mailů pro zasílání pokladních dokladů v elektronické podobě PDF (menu Pokladna / formulář Pokladní doklad / tiskový výstup)
 • na tiskovém výstupu pokladního dokladu se v nastavení parametrů pro tisk do pole Spojení zobrazuje u e-mailů určených pro zasílání pokladních dokladů symbol ►. Označení e-mailových spojení pro tento účel se provádí přímo u konkrétní osoby v menu Organizace zaškrtnutím příznaku Pro pokladní doklady.

Bankovní výpisy a platby ► Rozdělení velkého bankovního výpisu na menší (menu Bankovní výpisy / formlář Bankovní výpis / nové tlačítko Rozdělení)
 • tlačítko Rozdělení je aktivní v případě, že má výpis více jak 100 položek. Kliknutím na tlačítko dojde k rozdělení daného výpisu na více výpisů po 100 položkách na maximálně deset výpisů. Čísla nových výpisů se budou složena z čísla původního výpisu doplněná o pořadovou číslici 1 až 9. Původní číslo výpisu bude doplněno o pořadovou číslici 0.

Organizace ► Rozlišení u spojení typu E-mail, pro jaký účel se má přednabízet (menu Organizace / formulář Organizace / formulář Organizace-Spojení)
 • na formulář přibyly tři zaškrtávací pole: Pro obchodní účely, Pro fakturaci, Pro pokladní doklady. V závislosti na zaškrtnutých příznacích se bude daný e-mail zobrazovat v seznamu Vybraných dokladů nebo se bude nabízet pro zasílání faktur či pokladních dokladů ve formátu PDF.
► Přidání e-mailového spojení do seznamu Organizace - vybrané doklady (menu Organizace / Seznamy / seznam Vybrané doklady)
 • seznam byl rozšířen o zobrazení všech e-mailových spojení, které jsou typu E-mail a mají zaškrtnutý příznak Pro obchodní sdělení na formuláři Organizace-Spojení.

Systém ► Nový parametr Zjednodušené zadávání položek zakázky (menu Parametry systému / skupina parametrů Uživatelská nastavení)
 • tento parametr zapíná hromadné zadávání položek na zakázce, položky se zadávají v tabulce